Thailand 4 Digits Phone Number List

Living

หมายเลขโทรศัพท์ พิเศษ, ฉุกเฉิน 4 หลัก

1100 บริการข่าวสารข้อมูลของ ทศท บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ

1103 ให้บริการข้อมูลข่าวสารการให้บริการของบริษัทฯ TT&T อัตราปกติ

1111 บริการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราปกติ

1113 ให้บริการข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์และอื่นๆ บริษัทสามารถ นาทีละ 6 บาท

1115 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารออมสิน อัตราปกติ

1120 ศูนย์บริการลูกค้า ทศท บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ

1123 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ไม่คิดค่าบริการ

1125 แจ้งน้ำประปาขัดข้องในเขตนครหลวง การประปานครหลวง อัตราปกติ

1128 บริการลูกค้า Hutch อัตราปกติ

1130 ให้ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ( Call Center ) การไฟฟ้านครหลวง อัตราปกติ

1133 สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ

1134 รับแจ้งเบาะแสและให้ความช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิปวีณา หงสกุล ไม่คิดค่าบริการ

1135 บริการให้ข้อมูลในเรื่องคดีเศรษฐกิจ กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ อัตราปกติ

1136 รับแจ้งเหตุการทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กรมตำรวจป่าไม้ อัตราปกติ

1137 แจ้งข้อมูลการจราจร สถานีวิทยุ จส. 100 ไม่คิดค่าบริการ

1139 ให้บริการข่าวกรองทหาร หน่วยข่าวกรองทหาร ไม่คิดค่าบริการ

1140 รับเรื่องร้องทุกข์และข้อเสนอแนะมายังศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ อัตราปกติ

1142 PAGING (PACKLINK) บริษัทเปอร์คอมเซอร์วิช จำกัด อัตราปกติ

1143 PAGING (PACKLINK) โดยไม่ผ่าน Operator บริษัทเปอร์คอมเซอร์วิช จำกัด อัตราปกติ

1144 PAGING (PACKLINK) โดยผ่าน Operator บริษัทเปอร์คอมเซอร์วิช จำกัด อัตราปกติ

1149 AIS Corporate Call Center บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส อัตราปกติ

1150 ให้บริการสั่งอาหาร บริษัทเคเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อัตราปกติ

1154 สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ธุรกิจ (สมุดหน้าเหลือง) บริษัทเทเลอินโฟมีเดีย จำกัด อัตราปกติ

1155 ให้ความช่วยเหลือปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่คิดค่าบริการ

1156 ให้ข้อมูลและรับผิดข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ อัตราปกติ

1157 ให้ข้อมูลด้านกฎหมายทั่วไป สำนักงานอัยการสูงสุด อัตราปกติ

1158 ให้ข้อมูลและคำปรึกษางานคดีแรงงาน สำนักงานอัยการสูงสุด อัตราปกติ

1159 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการของกรมการกงศุล กรมการกงศุล กระทรวงต่างประเทศ อัตราปกติ

1160 ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการเกษตร โครงการวิทยุเพื่อนเกษตร อัตราปกติ

1164 สอบถามการนำเข้าและส่งออก กรมศุลกากร ( กระทรวงการคลัง) อัตราปกติ

1165 ให้บริการฮอทไลน์แก้ปัญหายาเสพติด กรมการแพทย์ ( กระทรวงสาธารณสุข) อัตราปกติ

1166 รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าบริโภค คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อัตราปกติ

1167 ให้แนะนำเผยแพร่และให้คำปรึกษาแก่ประชาชน สภาทนายความ อัตราปกติ

1169 บริการข้อมูลการค้าเร่งด่วนเกี่ยวกับการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก อัตราปกติ

1170 บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) อัตราปกติ

1173 บริการข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการติดต่อ บริษัทเยลโลว์ เพจเจสโฟนเซิร์ซ จำกัด อัตราปกติ

1174 บริการข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารยางพารา กรมวิชาการเกษตร อัตราปกติ

1175 บริการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท AIS บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส อัตราปกติ

1176 TOT SME Call Center บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ

1177 แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ

1178 รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว สำนักตรวจคนเข้าเมือง อัตราปกติ

1179 ให้บริการข้อมูลข่าวสารระดมเงินออมระยะยาว กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ อัตราปกติ

1180 ใช้เป็นเลขหมายสำหรับเรียกไปยังลูกข่ายของ TRUNK PHONE บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราปกติ

1182 ให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา อัตราปกติ

1187 Paging (Post Tel) ฝากข้อความโดยไม่ผ่าน Operator กรมไปรษณีย์โทรเลข อัตราปกติ

1188 Paging (Post Tel) โดยผ่าน Operator กรมไปรษณีย์โทรเลข อัตราปกติ

1189 Paging (Post Tel) บริการข้อมูลข่าวสาร กรมไปรษณีย์โทรเลข อัตราปกติ

1190 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ไม่คิดค่าบริการ

1192 บริการกำกับดูแลการป้องกันแบะปราบปรามการโจรกรรมรถ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่คิดค่าบริการ

1193 แจ้งอุบัติเหตุบนทางหลวง กองบังคับการตำรวจทางหลวง ไม่คิดค่าบริการ

1194 รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่คิดค่าบริการ

1195 กองปราบปราม กองบังคับการตำรวจปราบปราม อัตราปกติ

1196 แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ กองบังคับการตำรวจน้ำ ไม่คิดค่าบริการ

1197 ให้ข้อมูลจราจร ตำรวจจราจร อัตราปกติ

1199 รับแจ้งข้อเสนอ ข้อสังเกตและคำร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า อัตราปกติ

1222 Internet Access (TOTonline) บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 บาท / call ทั่วประเทศ

1238 Tip card บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นาทีละ 2 บาท

1239 บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ( Tip card) บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 บาท / call ทั่วประเทศ

1318 CALL CENTER นกแอร์ อัตราปกติ

1322 CAT CONTACT CENTER บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) อัตราปกติ

1323 – โรงพยาบาลนิติจิตเวช อัตราปกติ

1330 โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค กระทรวงสาธารณสุข อัตราปกติ

1331 บริการลูกค้า Orange บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด อัตราปกติ

1333 บริการบัวหลวงโฟน ธนาคารกรุงเทพ อัตราปกติ

1355 บริการข้อมูลข่าวสารศาลปกครอง ศาลปกครอง อัตราปกติ

1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม อัตราปกติ

1364 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

1365 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

1477 แจ้ง Lease Line ขัดข้อง บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1500 Paging (Easy Call) โดยผ่าน Operator บริษัทแมทริกซ์ ( ประเทศไทย) จำกัด อัตราปกติ

1501 Paging (Easy Call) โดยไม่ผ่าน Operator บริษัทแมทริกซ์ ( ประเทศไทย) จำกัด อัตราปกติ

1502 Paging (Easy Call) ( ยังไม่เปิดให้บริการ) บริษัทแมทริกซ์ ( ประเทศไทย) จำกัด อัตราปกติ

1503 ให้ความช่วยเหลือและประสานงานในสภาวะฉุกเฉินในเขต จ.ระยอง กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อัตราปกติ

1504 ให้ความช่วยเหลือและประสานงานในสภาวะฉุกเฉินในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อัตราปกติ

1505 รับแจ้งเบาะแสผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษี กรมสรรพากร อัตราปกติ

1506 รับเรื่องร้องทุกข์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม อัตราปกติ

1507 ศูนย์บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ กรมประชาสงเ?ราะห์ อัตราปกติ

1508 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริการรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด อัตราปกติ

1509 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย ( School Net) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 3 บาท / call ทั่วประเทศ

1540 บริการรับแจ้งแก๊สรั่ว บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน) อัตราปกติ

1541 รับแจ้งข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติด มูลนิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทย อัตราปกติ

1542 บริการให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาฆ่าตัวตาย มูลนิธิสะมาริตัน อัตราปกติ

1543 บริการข้อมูลและรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับบริการทางด่วน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อัตราปกติ

1547 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร บริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรส ( ประเทศไทย จำกัด) อัตราปกติ

1548 บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง อัตราปกติ

1549 Prepaid Card บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

1551 บริการข้อมูลและข่าวสารของ ธ.กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อัตราปกติ

1552 จองห้องพักโรงแรมในสมาคมโรงแรมไทย สมาคมโรงแรมไทย อัตราปกติ

1553 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน อัตราปกติ

1554 บริการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วย สำนักงานแพทย์กรุงเทพฯ อัตราปกติ

1555 ให้บริการข้อมูลและบริการของ กทม. กรุงเทพมหานคร ไม่คิดค่าบริการ

1556 ให้คำปรึกษาอาหารและยา สำนักกรรมการอาหารและยา 3 บาท / call ทั่วประเทศ

1557 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทวิริยะประกันภัย อัตราปกติ

1558 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารทหารไทย อัตราปกติ

1560 บริการสำรองที่นั่งเครื่องบิน บริษัท การบินไทย อัตราปกติ

1561 บริการข่?วสารและข้อมูลของ ธ.ไทยพาณิ ชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราปกติ

1566 บริการข่าวสารและข้อมูลของบริษัทการบินไทย บริษัท การบินไทย อัตราปกติ

1567 ให้บริการข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย อัตราปกติ

1569 รับแจ้งการร้องทุกข์เกี่ยวกับราคาสินค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อัตราปกติ

1571 บริการข่าวสารและข้อมูลของ ธ. กสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย อัตราปกติ

1575 ให้ข้อมูลที่อยู่อาศัย บริษัท ดิจิตอล แอสเซ็ท จำกัด อัตราปกติ

1576 บริการให้คำปรึกษาปัญหาเยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อัตราปกติ

1578 รับแจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อดูแลเด็ก กรมประชาสงเคราะห์ ไม่คิดค่าบริการ

1580 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน) อัตราปกติ

1581 ให้บริการข่าวสารข้อมูลของบริษัท AIA อัตราปกติ

1582 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราปกติ

1584 – ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ อัตราปกติ

1585 ให้บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารเอเซีย อัตราปกติ

1588 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ อัตราปกติ

1589 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด อัตราปกติ

1590 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ อัตราปกติ

1591 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ อัตราปกติ

1593 ศูนย์การเกษตรกรให้ข้อมูลข่าวสารเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) อัตราปกติ

1595 บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารแสตนดาร์ด ชาเตอร์ นครธน อัตราปกติ

1598 ร้องเรียนความไม่สะดวกจากหน่วยงานราชการ สำนักงาน กพ. อัตราปกติ

1599 บริการข่าวสารและข้อมูลของตำรวจ ศูนย์อำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อัตราปกติ

1600 ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน อัตราปกติ

1601 ให้บริการ Internet ศูนย์บริกา??อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย อัตราปกติ

1602 ให้บริการ Internet บริษัทสามารถอินโฟเนต จำกัด อัตราปกติ

1609 เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อัตราปกติ

1620 Call Center บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด ( มหาชน) อัตราปกติ

1643 ให้บริการ Internet บริษัท เอดีเวนเจอร์ จำกัด อัตราปกติ

1644 ให้บริการข้อมูลข่าวสารการจราจร สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ( คจร) ไม่คิดค่าบริการ

1645 ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ อัตราปกติ

1646 บริการประสานงานการรับส่งตัวผู้ป่วย สำนักการแพทย์ กทม. อัตราปกติ

1661 บริการรถแท็กซี่ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด อัตราปกติ

1662 แจ้งน้ำประปาขัดข้องในภูมิภาค การประปาภูมิภาค อัตราปกติ

1663 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์ สภากาชาดไทย อัตราปกติ

1664 บริการข้อมูลเพื่อรณรงค์ขจัดโรคขาดสารไอโอดีน สภากาชาดไทย อัตราปกติ

1665 ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น สภากาชาดไทย อัตราปกติ

1666 รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย อัตราปกติ

1667 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ไม่คิดค่าบริการ

1668 ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ อัตราปกติ

1669 รับแจ้งอุบัติเหตุและให้คำแนะนำฉุกเฉินในการดูแลคนป่วย กระทรวงสาธารณสุข ไม่คิดค่าบริการ

1670 ให้บริการสังคมเพื่อคลายปัญหาดับทุกข์ทางใจ กรมสุขภาพจิตร่วมกับ อ.ส.ม.ท. FM. 95.5 MHz อัตราปกติ

1675 บริการสายด่วนโภชนา (กรมอนามัย) กระทรวงสาธารณสุข อัตราปกติ

1677 รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือสาธารณะทั่วไป บริษัท UCOM จำกัด อัตราปกติ

1678 ศูนย์บริการข่าวสารและข้อมูลด้านสินค้าของบริษัท บริษัท UCOM จำกัด อัตราปกติ

1679 ให้บริการเคเบิลทีวีของบริษัท การท่?เรือแห่งประเทศไทย อัตราปกติ

1680 ให้บริการ Internet บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราปกติ

1681 บริการรถแท็กซี่ ศูนย์บริการวิทยุสื่อสารบนรถรับจ้างสาธารณะ อัตราปกติ

1685 บริการข้อมูล บ้านแสนศิริ อัตราปกติ

1688 รับแจ้งข้อมูลการผลิตและจำหน่ายยาเสพติด ตำรวจปราบปรามยาเสพติด / ศาลากลางปัตตานี ไม่คิดค่าบริการ

1690 สอบถามข้อมูลฉุกเฉิน การรถไฟแห่งประเทศไทย อัตราปกติ

1691 รับแจ้งอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ ไม่คิดค่าบริการ

1694 ให้คำปรึกษาด้านการช่วยเหลือการจัดหางาน กรมการจัดหางาน อัตราปกติ

1695 รับแจ้งร้องทุกข์เกี่ยวกับผู้ถูกหลอกลวง กรมการจัดหางาน อัตราปกติ

1696 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุบัติภัยทางน้ำ กรมสื่อสารทหารเรือ ไม่คิดค่าบริการ

1697 ให้คำปรึกษาด้านการช่วยเหลือการจัดหาแรงงาน กระทรวงมหาดไทย อัตราปกติ

1698 ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างการว่างงาน กระทรวงแรงงานฯ อัตราปกติ

1699 ให้ข้อมูลบริการของโรงแรม โรงแรมดุสิตธานี อัตราปกติ

1719 CALL CENTER โรงพยาบาลกรุงเทพ อัตราปกติ

1772 Call Center โรงพยาบาลพญาไท 2 อัตราปกติ

1777 Call Center Thai Mobile อัตราปกติ

1888 บริการ TOT POSTPAID บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest