(ร่าง) นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ

Law Living

หลักการสำคัญใน การจัดทำกรอบนโยบาย ICT 2020 คือ  1.ใช้แนวคิดหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 2. ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จาก ICT ในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้ประชาชนในการรับการพัฒนาอย่างเท่า เทียมกัน 3.ใช้แนวคิดการพัฒนาโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องทางนโยบายกับนโยบายและแผนที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และ 5. ควรส่งเสริมให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น (รวมถึงการลงทุนด้าน ICT)

โดยมีสาระสำคัญของกรอบนโยบาย ICT 2020 อาทิ สร้างการมี การเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน Broadband โดยเร็ว โดยให้ความสำคัญกับบริการบน Mobile device สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มี ICT Literacy, Information  Literacy และ  Media Literacy และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่งเสริมนวัตกรรมการบริการโดย บูรณาการ ICt ในการคิด ออกแบบ พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจฐานบริการและฐานความคิดสร้างสรรค์ การใช้ทรัพยากรร่วมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานเป็นต้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ และเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการบรอดแบนด์แห่งชาติ ที่ประกอบด้วยภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตาม มาตรการภายใต้นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ  เพื่อคณะกรรมการ กทสช. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อประกาศเป็นนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติต่อไป  ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณายกเลิกคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ซ้ำซ้อนกับงานของคณะอนุกรรมการบรอดแบนด์แห่งชาติ เพื่อให้รวมงานที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียวกันด้วย

สาระสำคัญของ (ร่าง) นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ คือ การกำหนดนโยบายหลักให้บริการบรอดแบนด์เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่นเดียวกับน้ำ ไฟฟ้า หรือถนนทางด่วนที่ต้องมีอย่างเพียงพอ ประชาชนมีโอกาสเลือกใช้บริการที่หลากหลายทั่วถึงเท่าเทียมกัน ธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยมีอัตราค่าบริการพื้นฐานที่เหมาะสม  โดยมีการให้บริการแบบ 24 x 7 ที่ระดับคุณภาพเชื่อถือได้ 99.99% ภายในปี 2558 พร้อมกันนี้ ยังมีนโยบายให้โครงการบรอดแบนด์นั้นเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมให้เกิดการ พัฒนาทางด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการของรัฐ เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ดี ขึ้น  โดยมีการครอบคลุมอย่างทั่วถึง คือ ให้ประชากรไทยไม่ต่ำกว่า 80% จะต้องสามารถเข้าถึงบรอดแบนด์ได้ภายในปี 2558 และไม่ต่ำกว่า 95% ภายในปี 2563

Posted by: http://twitter.com/RITT41

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest