(ร่าง) นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ

หลักการสำคัญใน การจัดทำกรอบนโยบาย ICT 2020 คือ  1.ใช้แนวคิดหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 2. ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จาก ICT ในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้ประชาชนในการรับการพัฒนาอย่างเท่า เทียมกัน 3.ใช้แนวคิดการพัฒนาโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องทางนโยบายกับนโยบายและแผนที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และ 5. ควรส่งเสริมให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น (รวมถึงการลงทุนด้าน ICT) MouiJust say.More Posts – Website Follow Me:

Continue Reading