คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว (ฉบับย่อ)

Disaster How-To Living

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว (ฉบับย่อ)
แผนป้องกันภัยพิบัต สำนักงานควบคุมภยันตราย เขตเมกุโระ แปลโดย ศูนย์นักศึกษาต่างชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเขตเมกุโระ (MIFA)

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหวฉบับย่อ ภาษาไทย พร้อมรูปภาพเข้าใจง่าย

Moui

Just say.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookPinterest