Translation Lyrics in Thai – Blowing In The Wind

BLOWING IN THE WIND สักกี่สาย ของถนน ชนก้าวผ่าน ก่อนได้ขาน ลูกผู้ชาย ไปทั่วหล้า กี่ทะเล พิราปขาว เจ้าแรมรา ก่อนนิทรา บนหาดทราย สบายจินต์ MouiJust say.More Posts – Website Follow Me:

Continue Reading