(ร่าง) นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ

หลักการสำคัญใน การจัดทำกรอบนโยบาย ICT 2020 คือ  1.ใช้แนวคิดหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 2. ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จาก ICT ในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้ประชาชนในการรับการพัฒนาอย่างเท่า เทียมกัน 3.ใช้แนวคิดการพัฒนาโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องทางนโยบายกับนโยบายและแผนที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และ 5. ควรส่งเสริมให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น (รวมถึงการลงทุนด้าน ICT) MouiJust say.More Posts – Website Follow Me:

Continue Reading

Media menaced in Thailand

Saturday, August 28, 2010 PHUKET: Press freedom in Thailand, especially for broadcast media such as community radio stations and Web boards, has “palpably deteriorated” over the past six years, says Roby Alampay, outgoing executive director of the Southeast Asian Press Alliance (Seapa). “The Internet over the past six years has played a crucial role in […]

Continue Reading

คุยเรื่อง BlackBerry กับมาตรการของภาครัฐในไทย

เรื่องที่นำมาลงนี้ เป็นทวิตที่พูดคุยกับ คุณกำพล (@skumpol) ค่ะ MouiJust say.More Posts – Website Follow Me:

Continue Reading

พรก.ฉุกเฉิน : อดีต (กำเนิด), ปัจจุบัน (ยืมดาบฆ่าคน), อนาคต (ยกเลิก?)

บทคัดลอกต่อไปนี้ มาจากทวิตของคุณ @asarbel โดยเริ่มทวิตตอนดึกๆ ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เกี่ยวกับเรื่องของ พรก.ฉุกเฉิน และผลกระทบจาก พรก.ฉุกเฉิน รวมถึงที่ไปที่มาของการเกิด พรก. ฉบับนี้ น่าสนใจ น่าติดตาม ดิฉันขออนุญาตคุณ @asarbel มารวมรวมไว้แล้ว ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ MouiJust say.More Posts – Website Follow Me:

Continue Reading