ระดับความสัมพันธ์ของความรัก กับ “เคมีในกายคน”

ไปอ่านเจอมา พยายามหาแหล่งที่มาไม่มี ขออภัยขอตัดตอนลอกมาให้อ่าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต อธิบายว่า ระดับความสัมพันธ์ของความรัก สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง ซึ่งล้วนแล้วเกี่ยวกับเคมีในร่างกายทั้งสิ้น โดยในระดับแรกคือระดับ “ดึงดูด” MouiJust say.More Posts – Website Follow Me:

Continue Reading