Tweets for 2013-05-04

การเลือกตั้งในมาเลเซียรอบนี้ ดูเหมือนมีการเล่นเกมใต้ดินพอตัวเลยนะ -> แต่เรื่องที่แปลกๆ คือ การใช้วิธีตุกติกกับอินเทอร์เน็ตด้วยนี่สิ http://t.co/9AZGlusNux -> Tracking network interference around political content in Malaysia http://t.co/9AZGlusNux -> ต่างชาติคาดการณ์ว่า การเลือกตั้งในมาเลเซียรอบนี้ อาจจะหมดยุคของการเป็นรัฐบาลจากพรรคเสียงข้างมากพรรคเดียวที่มีมาในรอบ 56 ปี -> หลังประกาศเอกราชจากอังกฤษในปี 1957 มาเลเซียก็มีระบอบการปกครองแบบที่เรียกว่า democratic constitutional monarchy -> สถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในมาเลเซีย : internet penetration is greater than 60%, mobile phone penetration above 124% -> ในระยะเวลา 5 ปีมานี่ เว็บไหนที่ออกแนวเชียร์พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐ เจอ DDoS ถี่มาก -> มาเลเซียใช้ กฏหมายความมั่นคงที่เรียกย่อว่า […]

Continue Reading