Tweets for 2013-05-15

เปิดอนุสาวรีย์“จิตร ภูมิศักดิ์”ถ้าเขายังมีลมหายใจจะกลายเป็น "เสื้อเหลือง" หรือ "เสื้อแดง" http://t.co/zfngz7Rfe5 – จิตรเป็นจีเนียส @mwriiii -> trying 'Talent Pool' -> @mwriiii อาจารย์มีวิธีคิดที่น่าสนใจนะ และเปิดกว้างด้วย in reply to mwriiii -> อ่าน จักรภพ เพ็ญแข เขียนถึง กรณ์ จาติกวนิช http://t.co/YKeVXIFDHI -> ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. ส่งให้สภาพิจารณาเมื่อ 27 ก.พ. 2556 กำลังรอพิจารณา http://t.co/1JHVMMIVzZ -> Tweets for 2013-05-14 http://t.co/pDK2LhwVO5 -> @linching2 ฮา in reply to […]