Tweets for 2013-01-15

In Response To Aaron’s Death: Don’t Take Down, Build Up; Don’t Attack, But Share http://t.co/FYjYHiR3 (via @techdirt) in reply to techdirt -> ทำให้นึกถึงคนที่จากไปในเรือนจำ ด้วยข้อหาที่เป็นนักโทษทางการเมือง .. เช่นเดียวกับความตายของ Aaron .. ไม่โจมตี แต่บอกกล่าวต่อๆ ออกไป อย่าเงียบ -> ในความตายของ จิตร ภูมิศักดิ์ ไม่มีอำมาตย์หรือผู้ฆ่าคนไหนรำลึกถึงหรอก แต่ชื่อ จิตร ยังคงอยู่ได้ เพราะคนรุ่นต่อมายังคงพูดถึงเขาอยู่ต่างหาก -> supamasอดีต HR ปัจจุบันมาอยู่ IT ความสนใจสะเปะสะปะ ไร้สาระตามอารมณ์ ชมชอบอาหารอร่อย กอดรัดบ่อย […]